Mateusz Morawiecki o ratingu Irlandii

22.01.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W 2009 roku po obniżce wiarygodności kredytowej Irlandii z AAA do AA+ analityk Standard nad Poor’s Frank Gill stwierdził w jednym z wywiadów, że Irlandia potrzebuje nowych twarzy w rządzie. 

Agencja odcięła się jednak od opinii analityka i w wyrażonym przez siebie oświadczeniu określiła jego wypowiedź jako nieporozumienie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.