Mateusz Morawiecki o ratingu Polski

22.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak podaje agencja ratingowa Standard & Poor’s (S&P) w ostatnim raporcie, rating dla Hiszpanii, Polski i Włoch wynosi odpowiednio:

  • Hiszpania – BBB+,
  • Polska – BBB+,
  • Włochy – BBB-.

Ocena Hiszpanii i Polski jest na takim samym poziomie (BBB+), zaś ocena Włoch jest niższa (BBB-).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.