Mateusz Morawiecki o sprawności postępowań sądowych w Polsce

26.09.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

raportu CEPEJ z 2016 roku wynika, że  pod względem czasu trwania postępowania w sprawach cywilnych i gospodarczych, Polska zajmuje 13 miejsce spośród krajów UE (przy braku danych dla Bułgarii, Portugalii, Cypru i Wielkiej Brytanii, Irlandii i Belgii) i zajmowały one średnio 203 dni.

Nie można w tych badaniach  w sposób jednoznaczny określić pozycji Polski na tle wszystkich krajów unijnych, bowiem spośród 28 krajów członkowskich, w raporcie brakuje danych dla sześciu.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

[Mamy] 26 miejsce w UE pod względem sprawności postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.