Mateusz Morawiecki o zmniejszaniu zależności od węgla

08.12.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem GUS “Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015” w przeciągu tej dekady zużycie finalne paliwa węglowego spadło z 21% do 18%, co oznacza spadek o 15%.

Najistotniejszym nośnikiem energii były w 2015 r. paliwa ropopochodne, których udział wyniósł 32% i nie zmienił się w porównaniu do 2005 r. Wśród pozostałych nośników spadek wystąpił w zużyciu gazu (z 15 na 14%) oraz ciepła (z 12 na 9%). Wzrost udziału został odnotowany w przypadku energii elektrycznej – z 16 na 18% w omawianym okresie oraz pozostałych nośników energii (głównie energii ze źródeł odnawialnych) – z 7 na 10%.

Ponieważ Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi odnosi się do 15-letniego horyzontu czasowego wobec danych dotyczących jedynie 10 lat, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

Przez ostatnie 15 lat zmniejszyliśmy naszą zależność od węgla o 15 proc.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.