Michał Dworczyk o rozbudowie polskiej armii

08.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych ustala również nowe zasady finansowania Sił Zbrojnych RP:

„1. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż:

2,0% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2018 i 2019;
2,1% Produktu Krajowego Brutto – w roku 2020;
2,2% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2021–2023;
2,3% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2024 i 2025;
2,4% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2026–2029;
2,5% Produktu Krajowego Brutto – w roku 2030 i latach kolejnych”.

Zmieniła się również podstawa obliczania wydatków. Zgodnie z przyjętą nowelizacją, wartość PKB, od której oblicza się procent wydatków na potrzeby obronne, ustala się w oparciu o wartość określoną w założeniach projektu budżetu państwa na dany rok i dotyczy tego samego roku, na który są planowane wydatki (poprzednio ustalano ją w oparciu o wartość PKB w roku ubiegłym, co oznacza, że sumarycznie przeznaczano wówczas niższą kwotę przy tym samym udziale procentowym).

W uzasadnieniu projektu ustawy znaleźć możemy dane dotyczące tego, jak wzrastać będą w kolejnych latach nakłady na zbrojenia z powodu omówionego wyżej stopniowego zwiększania procentu PKB przeznaczanego na potrzeby obronne. Zgodnie z nimi, w przeciągu 10 lat będzie to dodatkowe ponad 111 miliardów złotych z budżetu państwa.

Share The Facts
Michał Dworczyk
wiceminister obrony narodowej


To, że zwiększono o ponad 100 mld nakłady na modernizację i rozbudowę sił zbrojnych do 2030 roku, to fakt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.