Michał Protaziuk (Gazeta.pl) o bezrobociu

27.08.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Faktycznie bezrobocie w październiku 2008 roku wynosiło 8,8%, natomiast nie jest prawdą, iż było ono najniższe od czasów transformacji.

danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższe bezrobocie zanotowano w styczniu 1990 roku na poziomie 0,3%. W czerwcu 1991 roku stopa bezrobocia wynosiła 8,4%, a zatem była niższa od wskazanej przez redaktora M. Protaziuka. Reasumując, bezrobocie w Polsce w październiku 2008 roku było najniższe, ale od lipca 1991 roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w „Informacji i opracowaniu statystycznym Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2008 r.” wynika, iż liczba bezrobotnych w październiku 2008 roku wynosiła dokładnie 1352,3 tys., zatem Michał Protaziuk nie przekroczył przyjętego przez nas marginesu błędu wynoszącego 5%.

Wyjaśnienie metodologii:

Ponieważ „czasy transformacji” to pojęcie nieostre i ustalenie daty zakończenia okresu powoduje dużo kontrowersji, przyjęliśmy, że zbadamy zagadnienie od momentu zatwierdzenia planu reform Leszka Balcerowicza, uznanego powszechnie za symbol transformacji. Został on zatwierdzony przez Sejm 28 grudnia 1989 i podpisany przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego trzy dni później.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.