Mieszkania komunalne w Warszawie

10.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Do weryfikacji tej wypowiedzi posłużyliśmy się wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Od Urzędu Miasta w Warszawie otrzymaliśmy następującą informację.

Bez nazwy

Wynika z tego, że w latach 2007-2015 zostało wybudowanych 2882 mieszkań komunalnych. Różnica mieści się w 5% progu pomyłki, a więc wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.