Jaka jest liczba mieszkań?

16.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg raportu European Federation of Public, Cooperative & Social Housing w Polsce przypada 360 mieszkań na 1000 mieszkańców.

Natomiast, w Rumunii na 1000 mieszkańców przypada 425 mieszkań.

Różnica faktycznie wynosi 65 mieszkań na korzyść Rumunii.

Z uwzględnieniem marginesu błędu wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.