Jaki jest główny problem polskich rodzin?

16.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

raporcie o mieszkalnictwie w Polsce, opracowanym przez Fundacje Habitat for Humanity Poland, przedstawiono następujący wynik badania.

Brak mieszkania i perspektyw na rozwiązanie tego został uznane przez 52% badanych za jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin. Ważniejszymi problemami od problemów mieszkaniowych jest, dla Polek i Polaków, wyłącznie kwestia niskich zarobków (wskazało na ten problem 84% badanych) oraz bezrobocie (ten problem zaznaczyło 77% ankietowanych). Kwestia braku mieszkania została zaznaczona jako istotniejsza niż brak odpowiedniej służby zdrowia (33%) oraz brak poczucia bezpieczeństwa obywateli (11%).

Zgodnie z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.