Obowiązkowe zerówki – kto je wprowadził?

01.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Prawdą jest to, że Minister Edukacji Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – Ryszard Legutko, poprzez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zmienił podstawę programową w ośrodkach wychowania przedszkolnego.
Nieprawdziwą informacją jest to, że owe rozporządzenie obniżało wiek rozpoczynający roczne przygotowanie przedszkolne. Ustawą, która w rzeczywistości wprowadziła obligatoryjność rocznego przygotowanie przedszkolnego dla sześcioletnich dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych była ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowana przez Minister Edukacji Narodowej w rządzie Leszka Milera – Krystynę Łybacką.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.