Dla ilu dzieci odroczony obowiązek szkolny?

01.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dane w obu wypowiedziach nie zostały sprecyzowane – ani prowadząca, a minister Zalewska nie powiedziały, czy dotyczą roku szkolnego 2014/2015, czy roku 2015/2016, jednak jak podało MEN, w 2014 roku z możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku sześciolatków, skorzystało ok. 19% rodziców dzieci urodzonych w pierwszym półroczu 2008 roku.

Dane dotyczące roku szkolnego 2015/2016 (związane z liczbą złożonych wniosków o odroczenia obowiązku szkolnego) są niekompletne, gdyż zbierają je tylko niektóre kuratoria, jednak według wstępnych danych z Systemu Informacji Oświatowej w okresie od września 2014 do marca 2015 roku poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały 16,98 tysięcy zaświadczeń.

Biorąc pod uwagę statystyki z roku szkolnego 2014/2015, liczby podane przez minister Zalewską są nieco zawyżone

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.