Minister finansów o kondycji polskiej gospodarki

26.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2 grudnia 2013 roku Polska powinna osiągnąć docelową wartość deficytu na poziomie 4,8 % PKB w 2013 r. (udało się osiągnąć poziom 4,3 % PKB), 3,9 % PKB w 2014 r. oraz 2,8 % PKB w 2015 r., co w całości zgadza się ze słowami ministra Szczurka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.