Minister Środowiska w wywiadzie dla Radia Maryja o COP21

16.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Konwencje klimatyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych, o których mówił minister to:

Jak wynika z powyższych informacji dwie pierwsze Konwencje weszły w życie 23 natomiast Konwencja o pustynnieniu 21 lat temu, natomiast przez Polskę zostały ratyfikowane znacznie później, bo 19 i 13 lat temu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.