Monika Płatek – PR1 Polskiego Radia

10.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Informatora Statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (Skazani prawomocnie dorośli wg rodzajów przestępstw i wymiarów kary w latach 2008-2014) w 2014 roku skazano na karę pozbawienia wolności 395 osób za popełnienie przestępstwa gwałtu. 169 osób otrzymało wyroki w zawieszeniu. W sumie daje to 42%. Ponadto obok kary pozbawienia wolności wobec 44 osób zasądzono dodatkową karę w postaci grzywny. Jednak we wszystkich przypadkach kara została zawieszona.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.