Morawiecki o kwocie wolnej od podatku

25.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kwota wolna od podatku ostatni raz została zmieniona w 2009 r., istotnie podniesiono ją o 2 zł z 3089 zł do 3091 zł. Podniesienie kwoty wolnej od podatku było skutkiem zmiany skali podatkowej ustawą z 2006 r.

Rok   Kwota wolna od podatku (zł)
od 2009 3091
2008 3089
2007 3013,37
2003-2006                 2789,89

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.