Andrzej Duda o wieku emerytalnym Polaków

16.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

1 czerwca 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Był również przeciwny referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.

 

Pod wnioskiem o referendum, jak wynika z deklaracji Solidarności, podpisy złożyło 1,4 mln obywateli.

 

Irena Wóycicka, będąca wówczas prezydenckim podsekretarzem stanu do spraw społecznych w rozmowie z Renatą Grochal powiedziała, że “Prezydent jest natomiast za tym, aby szukać dobrych rozwiązań, które odpowiadają na istotne problemy społeczne. Tego się nie osiągnie w drodze referendum, lecz w drodze dyskusji”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.