Andrzej Duda o nowelizacji ustawy o Lasach Państwowych

16.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach została przyjęta przez Sejm RP 24 stycznia 2014 roku, Prezydent podpisał ją 12 lutego 2014 roku.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Lasy Państwowe zobowiązane są wpłacić do budżetu państwa po 800 mln. zł w latach 2014 i 2015. Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach w ten sposób, że dodaje do niej art. 58a, który stanowi, że  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje wpłaty na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna (ust. 1).

Dyskusyjnym jest nazwanie tej wpłaty haraczem, jest to chwyt retoryczny. Wpłaty stanowią dochód budżetu państwa, który zgadnie z prawem może być ściągany przez rząd tworzony przez którąkolwiek partię.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.