Stefan Niesiołowski o przewlekłości postępowań sądowych

18.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W wyroku pilotażowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego sprawy Rutkowski i inni przeciwko Polsce z 7 lipca 2015 r. uznano że przewlekłość postępowania jest sprzeczna z standardami konwencyjnymi funkcjonowania skargi na przewlekłość postępowania w Polsce i jest to problem systemowy w naszym kraju. Obecnie na rozwiązanie przez Trybunał czeka 600 podobnych spraw z Polski. Zwrócono także uwagę na zbyt małe funkcjonujące obecnie w Polskim systemie obowiązek zasądzenia kwoty pieniężnej w sytuacji stwierdzenia przewlekłości postępowania, wynoszący obecnie 20.000 zł (górna granica). Na problem ten zwróciła również uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.