Krzysztof Bosak o NIK w TVP

17.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrolę produkcji zewnętrznej dla TVP S.A. Celem głównym tej kontroli ma być realizacja umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami.

Zgodnie z ostatnimi informacjami kontrola ta właśnie została rozpoczęta. Z wynikiem kontroli można będzie zapoznać się najwcześniej pod koniec roku. Kontrola ta ma również dotyczyć szeregu innych spraw, m.in. procesu outsourcingu pracowników TVP S.A.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.