Nowacka i Smolar o uchodźcach

28.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu Pew Research Center z czerwca 2015 roku, 76% Francuzów dobrze ocenia muzułmanów. Należy zwrócić uwagę, że przytoczone dane wzmacniają argumenty Aleksandra Smolarka w kontekście całej wypowiedzi, dlatego wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.