Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego

30.06.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Art.167 §2 Kodeksu postępowania karnego dodany ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2015 poz. 396) stanowi “W innym postępowaniu przed sądem niż wymienione w §1 oraz w postępowaniu przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez organ procesowy prowadzący postępowanie.” Na podstawie tego artykułu można przyjąć, że postepowanie przygotowawcze ma charakter inkwizycyjny. Co prawda w dziale VII Kodeksu postępowania karnego – Postępowanie przygotowawcze zachodzą liczne zmiany jednak nie są to modyfikacje zmianiające charakter tego postępowania w sposób znaczny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.