Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego

30.06.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Art.167 §1 Kodeksu postępowania karnego sprzed nowelizacji wchodzącej w życie 1 lipca 2015r. stanowi “Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art.416 albo z urzędu.”  Minister w swojej wypowiedzi porównał postępowania przygotowawcze i jurysdykcyjne. W przypadku tego pierwszego jego cele są zapisane w art. 297 §1 “Celem postępowania przygotowawczego jest(…) 4) wyjaśnienie okoliczności sprawy(…).” Cele postepowania jurysdykcyjnego są zapisane w dziale VIII- Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w art 366 §1 “Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy(…).”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.