Piotr Grzymowicz o budżecie obywatelskim w Olsztynie

20.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z inicjatywy Prezydenta Olsztyna i Rady Miasta 31 lipca 2013 roku została wprowadzona na terenie Miasta Olsztyna Karta Dużej Rodziny. W tym samym roku prezydent Olsztyna powolal Obywatelską Radę Kultury. Powołano również Biuro Dialogu ObywatelskiegoOlsztyński Budżet Obywatelski.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.