Odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku

26.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosząca 13 zł/h brutto. 1 marca na konferencji prasowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przedstawiło główne informacje dotyczące przestrzegania przez pracodawców tego przepisu. Wg Szefa PIP na stan 1 marca 80% kontrolowanych przedsiębiorstw przestrzega tych przepisów.

Jak donosi PAP w połowie kwietnia Szef PIP poinformował, że tylko 5-6% kontrolowanych przedsiębiorstw nie przestrzega przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.