Opinia Komisji Weneckiej – #factcheck

11.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1* statutu, Komisja Wenecka jest ciałem doradczym. Zgodnie z art. 3 ust. 2**, Komisja wydaje opinie.

W języku prawniczym, na mocy wykładni językowej, kompetencja doradcza oraz czynność wydawania opinii co do zasady nie mają mocy wiążącej. Dla czynności wiążących w języku prawniczym zarezerwowane są takie pojęcia jak decyzja, orzeczenie, postanowienie.

Powyższą wykładnię potwierdza Wolfgang Hoffmann-Riem w publikacji The Venice Commission of the Council of Europe – Standards and Impact w European Journal of International Law, ukazującego się nakładem Oxford University Press.***

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.


 

* “The European Commission for Democracy through Law shall be an independentconsultative body”

** The Commission may supply, within its mandate, opinions upon request […]

*** Common to all opinions of the VC is the fact that they are not legally binding (str. 580)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.