Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

06.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Najnowszy opublikowany przez CBOS sondaż podaje, że integrację z UE popiera 82% Polaków (1,2,3). Bronisław Komorowski odniósł się do sondażu CBOS pochodzącego z marca 2014 roku. Użycie słowa “dzisiaj” przez Bronisława Komorowskiego uzasadnia uznanie jego wypowiedzi za fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.