Palikot o spożyciu piwa i produkcji chmielu

30.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, spożycie piwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000-2013 wzrosło nie 20-krotnie, jak podaje Janusz Palikot, lecz około 1,5-krotnie. Przyrównując dane GUS do danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczących wartości zbiorów chmielu w Polsce w latach 2000-2013 można zauważyć, że zbiory chmielu, pomimo stale rosnącej konsumpcji piwa, jednego roku rosły, a innego spadały.

 

Rok

Wartość zbiorów chmielu [t]

Spożycie piwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca [l]

2000

2500

66,9

2010

1867

90,2

2011

2426

94,3

2012

1818

99,2

2013

2420

97,2

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.