Patryk Jaki o społecznym zaufaniu do wymiaru sprawiedliwości

09.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ostatnim badaniem Centrum Badania Opinii Społecznych w marcu br. 29% Polaków oceniało pozytywnie pracę sądów. To wzrost o dwa punkty procentowe w stosunku do poprzedniego raportu CBOS z września 2015 r. Tendencja wzrostowa trwa od badania przeprowadzonego w marcu ubiegłego roku. Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.