Paweł Kukiz u Moniki Olejnik

21.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu państwa z lat 2003-2014 opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, suma wydatków budżetowych na subwencję dla partii politycznych w latach 2003-2014 (ostatnie 12 lat) wyniosła 895.878.000 zł.

 Poziom wydatków budżetu państwa na subwencję dla partii politycznych w tych latach kształtował się następująco:

 

Średnia wysokość rocznych wydatków na subwencje dla partii politycznych wyniosła 74.656.500zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.