Paweł Kukiz w Radio Szczecin

23.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podziału na okręgi wyborcze w Polsce dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 100, z uwzględnieniem przepisów art. 260 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z Rocznikiem Demograficznym 2014 w 2013 roku liczba obywateli wynosiła 38495659 osób. Zgodnie z Konstytucją z 1997 liczba Senatorów wynosi 100. Wykonując proste działanie 38495659/100 otrzymujemy wynik 384956,59 co oznacza że na jednego senatora w Polsce przypada ok. 385 tys. obywateli.

Jednak kiedy przeanalizujemy liczbę  mieszkańców przypadającą na 1 mandat w wyborach do Senatu w 2011 roku, zauważymy, że liczba obywateli jest zróżnicowana w zależności od okręgu wyborczego i nie odpowiada dokładnemu wynikowi dzielenia liczby mieszkańców kraju przez 100. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat w najmniejszym okręgu w 2011 roku wynosiła 216 436 tys., a w największym 643 133 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.