Paweł Kukiz w TV Republika

01.09.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Od dnia 1 maja 2004 r. generalna zasada, iż nabycie nieruchomości lub udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia, nie ma zastosowania do obywateli oraz przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustawa przewiduje jednak wyjątek. Przedsiębiorcy i obywatele EOG nadal muszą uzyskać zezwolenie w przypadku:

  • nabywania nieruchomości  rolnych i  leśnych – przez okres 12 lat od uzyskania przez Polskę członkostwa w UE (czyli do 2 maja 2016 r.).

Podsumowując, cudzoziemcy mogą już kupować ziemię po otrzymaniu zezwolenia, jednak w maju 2016 roku będą mogli nabyć nieruchomości rolne i leśne na terenie RP bez konieczności jego posiadania. Wypowiedź należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.