Paweł Zalewski o bieżącej sytuacji na rynku pracy

19.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu, stopa inwestycji w Polsce (stosunek nakładów brutto na środki trwałe w relacji do PKB) w roku 2016 wynosiła 18,1% i była tym samym najniższa od roku 1995, kiedy to wynosiła ona 17,4%. Zmiany tego wskaźnika makroekonomicznego na przestrzeni lat obrazuje poniższy wykres:

Według analizy przygotowanej przez ekspertów mBanku, w 2017 roku stopa inwestycji w dalszym ciągu się obniża i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jest obecnie najniższa od 1996 roku.

Z dużym prawdopodobieństwem (z dokł. do sklejenia danych ESA’95 i ESA’10) można stwierdzić, że stopa inwestycji jest najniższa od 1996 r. pic.twitter.com/DWzHxeJQZ0

— mBank Research (@mbank_research) 27 lipca 2017

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.