Bronisław Komorowski o swoich wetach

14.08.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zawarta jest informacja o skierowaniu przez Bronisława Komorowskiego 4 ustaw do ponownego rozpatrzenia przez Sejm:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie
  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie
  • Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o okręgach sądowych sądów powszechnych
  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W przypadku 3 z nich Sejm zdecydował się jednak podjąć próbę ich ponownego uchwalenia:

  • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

Głosowało – 397 Za – 184 Przeciw – 211 Wstrzymało się – 2

Wymagana większość ⅗ – 239

PO – Głosowało 185 Za – 2 Przeciw – 183

PSL – Głosowało 26 Za – 26

  • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych

Głosowało – 445 Za – 235 Przeciw – 208 Wstrzymało się – 2

Wymagana większość ⅗ – 267

PO – Głosowało – 202 Przeciw – 202

PSL – Głosowało – 28 Za – 28

  • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Głosowało – 448  Za – 64  Przeciw – 381  Wstrzymało się – 3

Wymagana większość ⅗ – 269

PO – Głosowało – 200 Przeciw – 200

PSL – głosowało 30 Za – 30

Żadne weto nie zostało odrzucone przez izbę, ale stało się to w głównej mierze za sprawą posłów Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciele koalicyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w każdym z tych głosowań byli za odrzuceniem prezydenckiego weta. W związku z tym nie można stwierdzić, że weta Bronisława Komorowskiego były przyjmowane przez większość rządową. Wypowiedź należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.