Piotr Liroy-Marzec w Poranku RDC

22.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z art 125 ust. 3 Konstytucji odnoszącym się do referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa “jeżeli w referendum ogólnokrajowym  wzięło udział więcej niż połowa ustawowej liczby uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”.  W związku z tym, jeżeli w referendum wzięło udział ponad 50 % wyborców, rozstrzygnięcie należy uznać za wiążące. Dalsze podjęcie działań władz państwowych w celu realizacji tego rozstrzygnięcia normuje ustawa z 2003 roku o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z art. 67 ustawy “Właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”

W Konstytucji znajduje się również drugi rodzaj referendum opisany w art. 235 ust. 6 Konstytucji, które jest referendum zatwierdzającym zmiany w Konstytucji jeżeli dotyczą one rozdziału I, II lub XII i odpowiedni podmiot wymieniony w ust. 1 tego art. tego zażąda. W tym przypadku nie ma progu referendalnego po którego przekroczeniu referendum jest wiążące

Trzecim rodzajem referendum jest referendum ratyfikacyjne umowy międzynarodowej, dla którego stosowane są normy art.125.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.