Piotr Liroy-Marzec w Poranku RDC

22.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Badania kliniczne przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Uprawniony podmiot (lekarz) może przeprowadzić badanie nad “produktem leczniczym”, czyli zgodnie z art. 2 ust. 32 – substancją lub mieszaniną substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób.

Powyższa regulacja oznacza, że lekarz może przeprowadzić badanie kliniczne nad dowolną substancją przedstawioną jako produkt leczniczy. Lekarz oczywiście musi pozyskać substancję w zgodny z prawem sposób.

Pozyskiwanie substancji na bazie ziela konopii indyjskich jest dozwolone w ramach tzw. importu docelowego, o czym informuje w komunikacie z lipca 2015 r. Ministerstwo Zdrowia.

Co więcej w Polsce już prowadzi się badanie kliniczne nad kanabinoidami – np. w Wojewódzkim Szpitalu w Lublinie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.