Podatek od transakcji finansowych

31.07.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Podatek od spekulacyjnych transakcji finansowych (FTT) tzw. podatek Tobina, jest przedmiotem żywej dyskusji w krajach Unii Europejskiej od września 2011 roku kiedy to Komisja Europejska przedstawiła szczegółową propozycję jego wprowadzenia. Przez kolejne lata państwa członkowskie zainteresowane wprowadzeniem podatku (11 państw: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia oraz Włochy) nie uzgodniły szczegółowych warunków. Co prawda, w poprzednich latach kraje negocjujące wprowadzenie FTT w ramach procedury wzmocnionej współpracy podpisywały porozumienia mające na celu przybliżenie czasu nałożenia podatku, jednak były to deklaracje niezobowiązujące i nieprzedstawiające warunków szczegółowych jego wprowadzenia. Jednym z ostatnich takich porozumień jest dokument z 27 stycznia 2015 roku kiedy to 10 z 11 państw negocjujących wprowadzenie podatku Tobina podpisało porozumienie dotyczące finansowego podatku transakcyjnego. Państwami tymi są: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia oraz Włochy. Na mocy tego porozumienia 1 stycznia 2016 roku w tych krajach planowano wprowadzić FTT. Do porozumienia w tym czasie nie przystąpiła Grecja, uzasadniając swoją decyzję zmianą rządów w kraju – w tym okresie czasu wybory parlamentarne w Grecji wygrała partia Syriza.

Ostatnie wypowiedzi europejskich polityków, m.in. komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł – Pierre’a Moscovici, opublikowane przez agencję Reuters wskazują na to, że negocjacje dotyczące wprowadzenie podatku od transakcji finansowych w krajach europejskich wciąż trwają. Sam Pierre Moscovici możliwość wprowadzenia podatku Tobina widzi dopiero najwcześniej w 2017 roku ( a nie jak np. wcześniej przywołane porozumienie – 1 stycznia 2016 roku).

Oznacza to, że projekt i plany wprowadzenia podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych w krajach Unii Europejskiej są wciąż na etapie negocjacji i pomimo coraz ściślejszej współpracy w tym obszarze i bardziej szczegółowych ustaleń, nie można powiedzieć by wprowadzenie tego podatku w którymkolwiek z tych państw było przesądzone. Warto wziąć też pod uwagę niestabilną wciąż sytuację Grecji, która znajduje się w grupie państw negocjujących.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.