Od czego zależy wysokość subwencji oświatowej?

11.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wysokość subwencji oświatowej jako części subwencji ogólnej przekazywanej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa zależy od wielu czynników. Głównymi z nich są liczba dzieci i liczba nauczycieli.

Oprócz liczby dzieci i nauczycieli jest ona uzależniona od m.in.

  • typu szkoły do której uczęszcza uczeń (inny sposób naliczania dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych),
  • stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
  • wymiaru etatu oraz wielu innych.

Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdują na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w komunikacie z 22 grudnia 2015 roku oraz w dołączonym do niego Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.