Politycy Partii Razem

30.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uchwalona za rządów SLD, zmienia brzmienia art 19 ust. 1 “Podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, wynosi 19 % podstawy opodatkowania.”  Wcześniej podatek ten wynosił 27%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.