Politycy Partii Razem

30.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do uchwalenia ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która doprowadziła do powstania nowej skali podatkowej wprowadzając dwie nowe stawki podatkowe 18 i 32 procent, likwidując jednocześnie najwyższą stawkę 40 procent. Przepisy które doprowadziły do zmiany weszły w życie 1 stycznia 2009 roku.
Ustawa o podatku od spadków i darowizn została znowelizowana 16 listopada 2006r. W nowelizacji dodano art. 4a który brzmi: “Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”
Jedynie osoby spokrewnione w sposób wskazany w ustawie i które zgłoszą nabycia własności rzeczy były zwalniane z podatku spadkowego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.