Politycy Partii Razem

30.07.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Prezydentura Dwighta Eisenhowera przypada na lata 1953 – 1961. Stawka podatku dochodowego na rok 1953 wynosiła 92% od dochodów powyżej 400 tys. Wartość tę zmieniono w roku 1954, gdzie do 1963 roku sięgała 91%. Stawka podatkowa obowiązywała dochody powyżej 400 tysięcy dolarów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.