Politycy Partii Razem

30.07.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Z danych Eurostatu wynika, że w 2014 r. pozapłacowe koszty pracy w Polsce wyniosły 18,7 %. Nie były one jednak najniższe w Europie.  Nasz kraj wyprzedziły: Bułgaria (16%),  Dania (13,1%), Irlandia (13,5%), Chorwacja (14,9%), Cypr (17,1%), Luksemburg (13,6%),  Malta (6,9%), Słowenia (15,7%) oraz Wielka Brytania (16,5%). Pozapłacowe koszty pracy w Polsce są niższe niż u naszych południowych sąsiadów. W Czechach kwota ta stanowi  27,1%, a na Słowacji 26,5%. Liderem najwyższych kosztów jest Francja (33,1%).
Jednakże dane Eurostatu nie są kompletne. W statystykach nie są brane pod uwagę opłacane przez pracownika składki obowiązkowe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.