Politycy Partii Razem

30.07.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych (zakładka 7.6.)Komisji Europejskiej średni udział płac w PKB nominalnym w Polsce wyniósł w 2014 roku 45,8% oraz 52,1% na podstawie PKB liczonego według kosztów czynników produkcji.
Zgodnie z danymi Eurostatu w 2013 roku (danych na rok 2014 dla Polski nie ma) udział płac wynosi 37,1 %.
Wszystkie te dane stanowią zdecydowanie więcej niż 30 % wobec czego należy tę część wypowiedzi za fałszywą.

Prawdą jest jednak, że udział płac w PKB jest jednym z niższych w Europie. W Unii Europejskiej jest to 24 wynik na 28 krajów
Całości wypowiedzi nie możemy jednak uznać jako prawdziwej ponieważ wypowiedź odnosiła się do udziału płac w PKB w Polsce, a ten został podany nieprawidłowo.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.