Czas czytania: około min.

Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce

16.04.2018 godz. 20:35

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Przepisy szczególne wobec przytoczonego art. 111 ustawy o finansach publicznych są zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 2 ust. 2, art. 5 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 wskazują udziały poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) we wpływach budżetowych z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej jednostki. Udziały te wynoszą: 39,34% wpływów z PIT dla gminy, 10,25% dla powiatu oraz 1,6% dla województwa. Suma przytoczonych udziałów wskazuje, że ponad połowa (51,19%) udziałów we wpływach z PIT trafia łącznie do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, jednostki samorządu terytorialnego mają takżę udziały udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej JST. Oznacza to, że PIT wraz zz z CIT-em, a więc podatkiem dochodowym od osób prawnych, są jedynymi w polskim systemie podatkowym podatkami, z których wpływy dzielone są pomiędzy Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera zamknięty katalog źródeł dochodów własnych poszczególnych JST. W odniesieniu do podatków, kluczowy jest jej art. 4 ust. 1 pkt 1, który zawiera enumeratwną listę podatków będących dochodami własnymi gmin (dochodami własnymi powiatów i województw nie są wpływy podatkowe). Są nimi wpływy z podatków:

  • od nieruchomości,
  • rolnego,
  • leśnego,
  • od środków transportowych,
  • dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  • od spadków i darowizn,
  • od czynności cywilnoprawnych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.