Czas czytania: około min.

Beata Kempa o oznakowaniu rządowych kolumn

14.02.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Odnosząc się do słów pani Minister należy sprawdzić przepisy dotyczące przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych.
Przyjrzeć należy się przede wszystkim przepisom ustawy z 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.

Analizę rozpoczynamy jednak od sprawdzenia czy pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd Biura Ochrony Rządu. O tym, czy pojazd BOR należy do grupy pojazdów uprzywilejowanych rozstrzyga art. 53 ust. 1 pkt 10 ustawy:
Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
10)  Biura Ochrony Rządu;”

Kwestie dotyczące przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych rozstrzyga art. 2 ust. 38 Ustawy, który definiuje zagadnienie pojazdu uprzywilejowanego, określając przesłanki warunkujące postrzeganie go jako takiego przez innych uczestników ruchu drogowego, w związku z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi przezeń wydawanymi. Definicja mieści w sobie również pojęcie kolumny, na której początku i końcu znajdują się się pojazdy wysyłające oprócz światła niebieskiego i sygnału dźwiękowego czerwone światło błyskowe.

Art. 2 ust. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym – pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi;

Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Przepisy nie wymieniają w warunkach, które konstytuują kolumnę pojazdów jako uprzywilejowaną specjalnego oznakowania pojazdów nie będących na jej początku i końcu. Rozstrzygająca w takim przypadku może być wykładnia celowościowa przepisu. Biuro Ochrony Rządu zapewniając, na podstawie ustawy o Biurze Ochrony Rządu, bezpieczeństwo m.in. Prezesowi Rady Ministrów, koordynuje swoje prace w sposób najefektywniejszy dla ochrony osoby pełniącej jego obowiązki i w związku z tym ustawodawca nie widział konieczności w specjalnym oznakowaniu wszystkich pojazdów poruszających się w kolumnie.

Dodatkowo rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września  2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach wymienia sytuacje:
§ 1.Pojazdy uprzywilejowane w kolumnach są używane:

1) jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób wchodzących w skład delegacji państw obcych lub organizacji międzynarodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osób, które ze względu na dobro państwa należy objąć ochroną;

W związku z powyższym, uznajemy cytowaną wypowiedź pani Beaty Kempy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.