Ryszard Petru o PKB Węgier

15.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Naturalnie Ryszard Petru mówiąc Budapeszt ma na myśli Węgry, a nie jedynie miasto. Jeśli chodzi o PKB per capita, to w 1991 roku dla Węgier wynosiło ono 3,334 USD. Polska w tamtym czasie miała PKB per capita równe 2,193 USD. W latach 1991-2014 ten wskaźnik dla Polski wzrósł o 554%, a dla Węgier o 321%, tj. rozwijaliśmy się szybciej 1,73 raza. Gdybyśmy uwzględnili parytet siły nabywczej, to w tym samym okresie nasza gospodarka rosła 1,66 raza szybciej od madziarskiej. Poniżej wykres obrazuje wzrost PKB Polski i Węgier w latach 1992-2014 (dane BŚ). Pozwala on ocenić, że rzeczywiście ten kraj rozwijał się wolniej od Polski (gorszy start), ale za tak dużą różnicę w tempie rozwoju gospodarczego w ostatnim 25-leciu jest odpowiedzialny m.in. ostatni światowy kryzys gospodarczy. Jego skutki na Węgrzech były znacznie poważniejsze niż w Polsce.

Ostatecznie Ryszard Petru zawyżył tę statystykę, ponad uznawany przez nas 5% margines błędu. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

1

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.