Michał Kamiński o „patriot act”

04.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa USA Patriot Act – “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”  była ustawą specjalną, uchwaloną 26 października 2001 roku w wyniku dokonanych zamachów terrorystycznych na Word Trade Center 11 września 2001 roku.

 

Ustawa zakładała  zwiększenie bezpieczeństwa Ameryki po przez wprowadzenie odpowiednich narzędzi w celu przeciwdziałania terroryzmowi. Według ustawy możliwe było m.in. przetrzymywanie osób podejrzanych o terroryzm oraz poddawaniu ich kontroli sądowej(art. 412).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.