Poparcie dla aneksji Krymu wśród młodych Polaków

27.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Instytut Badania Opinii Homo Homini  na zlecenie Interia.pl na pytanie „ Czy państwa Unii Europejskiej powinny uznać wyniki referendum na Krymie, czyli zgodzić się na przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej” – opowiedziało „Tak” 29% respondentów w przedziale wiekowym 18-24 lata, natomiast w przedziale wiekowym 65 lat i więcej – 8% respondentów czyli co 12.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.