Posłowie o wysokości rezerwy ogólnej budżetu

22.01.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według przyjętej niedawno ustawy budżetowej na rok 2019, wysokość rezerwy ogólnej budżetu państwa  jest niższa o 9,25% w stosunku do tej wyznaczonej w budżecie na rok 2018.

ustawie budżetowej wyróżnione są dwa typy rezerw: ogólna i celowa. Rezerwa ogólna jest rezerwą obligatoryjną, musi znaleźć się w ustawie budżetowej, a jej wysokość nie może być wyższa niż 0,2% wydatków budżetowych. Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów, Może ona jednak upoważnić premiera lub Ministra Finansów do dysponowania rezerwą do określonej wysokości na poszczególny cel.

Rezerwy celowe to rezerwy fakultatywne, którymi dysponuje Minister Finansów, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć 5% wydatków. Pieniądze z rezerwy celowej są dzielone przez Ministra Finansów w porozumieniu z pozostałymi instytucjami publicznymi.

Według ustawy budżetowej na 2018 rok, wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 261 723 000 złotych. Z kolei w tegorocznej ustawie budżetowej wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 237 500 000 złotych. To oznacza, że wysokość tegorocznej rezerwy budżetowej jest niższa od zeszłorocznej o 24 223 000 złotych, tj. o ok. 9,25%.

Inaczej wygląda to w przypadku sumy rezerw celowych: w 2018 roku wyniosła ona ok. 23,7 mld złotych, a w tym roku jest to ok. 30 mld złotych. Tym samym tegoroczna suma ta jest o 6,3 mld złotych wyższa od zeszłorocznej, tj. o ok. 26,5%.

Powyższą wypowiedź oceniamy jako fałsz, ponieważ wysokość rezerwy ogólnej budżetu państwa zmalała, a nie wzrosła w porównaniu do 2018 roku, a jej wysokość wynosi 237,5 mln złotych, podczas gdy w wypowiedzi pada liczba 250 mln.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.