Straty we wpływach z podatku VAT

20.12.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Komisji Europejskiej, luka VAT w latach 2008-2015 wyniosła około niemal 254 mld złotych. Z kolei według wyliczeń firmy PwC, kwota ta przekroczyła 261 mld złotych.

Komisja Europejska, zgodnie ze swoimi kompetencjami zbiera dane i przygotowuje raporty poświęcone tzw. luce VAT. Stanowi ona różnicę pomiędzy teoretyczną a faktyczną wartością wpływów z podatku VAT. Pod tym kątem raport jest przygotowywany dla każdego kraju członkowskiego. Zgodnie z danymi, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską, luka VAT w latach 2008-1015 w Polsce wyniosła 253 miliardy 688 milionów złotych.

Komisja Europejska za lata 2008 i 2009 przedstawiła dane w walucie euro, stąd kwota końcowa za te lata uwzględnia średni kurs euro wg. NBP odpowiedni dla ostatniego dnia poszczególnego roku, tj. 31.12.2008 oraz 31.12.2009. Ponieważ dane dotyczące wysokości luki VAT w danych latach są retrospektywnie aktualizowane (co oznacza, że różnią się pomiędzy poszczególnymi edycjami raportów), zgodnie z przyjętą metodologią braliśmy pod uwagę dane najnowsze, tzn. takie, które pochodziły z chronologicznie ostatniego raportu, zawierającego dane związane z wybranym rokiem.

Jednocześnie, niezależnie od Komisji Europejskiej, wartość luki VAT w Polsce bada firma konsultingowa PricewaterhouseCoopers (PwC). Specjaliści PwC przedstawili wartość luki jako procent PKB na dany rok. Po przeprowadzeniu stosownych operacji matematycznych, czyli obliczeniu wskazanego przez PwC procentu rocznego PKB dla poszczególnych lat (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego), okazało się, że nominalna wartość luki VAT – zgodnie z szacunkami PcW – w latach 2008-2015 wyniosła 261 miliardów 523 miliony złotych.

PwC, publikując swoje dane, nie przedstawiło – w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej – dokładnej metodologii badań. Jest to więc źródło o mniejszym stopniu wiarygodności, choć wyliczenia te funkcjonują szeroko w debacie publicznej – korzysta z nich również w swoich materiałach Krajowa Administracja Skarbowa. Przytaczamy je w charakterze posiłkowym, w ocenie wypowiedzi opierając się przede wszystkim na danych Komisji Europejskiej. Z uwagi na estymacyjny charakter wypowiedzi Joanny Borowiak i przyjmując za dopuszczalny obecny w niej margines błędu, oceniamy ją jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.