Posłowie Sejmu VIII kadencji o polskiej gospodarce na koniec 2017 r.

12.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych kwartalnych Narodowego Banku Polskiego, zadłużenie zagraniczne brutto w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 320 040 miliardów euro, natomiast w trzecim – 313 150 miliardów euro. Rok wcześniej kwoty te sięgały odpowiednio 316 518 mld oraz 318 956 mld.

Share The Facts
Janusz Szewczak
Poseł PiS


Dług zagraniczny po III kwartale zmalał do 313 mld euro z 320 mld euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.